Symbio Access devices - PC a Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Logo iSymbio
SYMBIO Access devices s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A, 148 00 Praha 4 Telefon: +420 739 094 745 E-mail: info@isymbio.cz

Informace k příspěvku na zvláštní pomůcku

Legislativní změna 442/2021 Sb nahrazuje 388/2011 Sb zákona 329/2011 Sb, vyhlášku . o dávkách pro osoby se zdravotním postižením platný od

    1. 2022, který se týká příspěvku na zvláštní pomůcku.
      Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?
      Jsou to osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí, dále osoby s těžkým postižením zraku a sluchu, přičemž toto postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se v souladu s jinými právními předpisy i v tomto zákoně považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá či má trvat déle než jeden rok.

Na příspěvek na zvláštní pomůcku mají nárok osoby od jednoho roku věku, odlišná věková hranice je stanovena jen pro nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu (3 roky) a na pořízení vodicího psa (15 let).
Na tomto místě však čtenáře důrazně upozorňujeme, že příspěvek na pořízení motorového vozidla je dostupný pouze osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, příspěvek na úpravu bytu pak jen prvně jmenovaným. Osobám se zrakovým postižením není přes snahu o zpřístupnění příspěvku na úpravu bytu dostupný žádný z nich.

Aby osoba měla na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok, musí splnit ještě následující podmínky:
• zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím;
• osoba může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.
My se na dále budeme věnovat pouze příspěvkům pro zrakově postižené, kompletní informace jsou na
tomto odkazu
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále zákon o dávkách) obsahuje přílohu, v níž jsou uvedeny jednotlivé druhy zdravotního postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a také tzv. kontraindikace, tedy zdravotní stavy přiznání příspěvku vylučující. Těžké zrakové postižení je uvedeno pod bodem 2. přílohy a je rozděleno do čtyř kategorií, a) až d). Jde o následující kategorie:
a. úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
b. praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
c. těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
d. ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

Osobám se zrakovým postižením všech kategorií a) až d) uvedeným výše je dostupný příspěvek na tyto pomůcky:

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
a) kalkulátor s hlasovým výstupem,
b) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
c) speciální programové vybavení pro zrakově postižené,
d) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,
e) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené,
f) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
a) vodicí pes,
b) psací stroj pro nevidomé,
c) popisovači kleště pro nevidomé,
d) indikátor barev pro nevidomé,
e) braillský displej pro nevidomé,
f) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
g) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,
h) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:
a) diktafon.
b) Kamera s hlasovým výstupem

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
a) kamerová zvětšovací lupa,
b) digitální zvětšovací lupa.

I nynější právní úprava obsahuje ustanovení, které umožňuje získání příspěvku na pomůcku v příloze vyhlášky neuvedenou, v takovém případě se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek.

Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby (žadatele) činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

Z předchozí věty pozornému čtenáři správně vyplývá alternativa, že je možné žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

U pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, se příspěvek poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu.
Z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč lze tento příspěvek poskytnout i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty první.

U pomůcek s cenou od 10 000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí, nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.

Ze zákonem určené desetiprocentní spoluúčasti je možné stanovit výjimku, její přiznání bude posuzovat Krajská pobočka Úřadu práce, v takovém případě se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1 000 Kč je nutná vždy.
Příspěvek na pomůcku je ohraničen výší 350 000 Kč u všech typů pomůcek a to nejen u zrakově postižených a však celkový součet příspěvků nesmí přesáhnout za uplynulých 60 měsíců 800 000 Kč.

Řízení se zahajuje podáním žádosti na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Formulář ve formátu PDF je opět dostupný na webových stránkách MPSV.
zde

žádost je třeba podat na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce. Zákon stanoví tyto náležitosti:
jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, místo trvalého pobytu žadatele a v případě žádosti o zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než
10 000 Kč nebo v případě snížení spoluúčasti obdobné údaje o společně posuzovaných osobách včetně dokladů dokazující příjmy za poslední čtvrtletí před kalendářním měsícem, kdy byla žádost podána.
zákonem.je také vyžadováno označení praktického lékaře registrujícího žadatele.
Bude samozřejmě dobré, pokud k žádosti bude připojena zpráva odborného lékaře dokládající zdravotní stav, který odůvodňuje žádost o konkrétní pomůcku, v našem případě tedy nejčastěji zpráva odborného očního lékaře.

Dále musí žádost obsahovat druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu a způsob výplaty příspěvku.

Pro lhůty rozhodování platí ustanovení správního řádu, tedy správní orgán je povinen rozhodovat bez zbytečných odkladů, nelze-li rozhodnout bezodkladně, pak do třiceti dnů, tuto lhůtu lze však prodloužit. Navíc uvedené lhůty neběží při přerušení řízení na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele o příspěvek. O toto posouzení požádá samo příslušné pracoviště ÚP.
Proti nepravomocnému rozhodnutí Krajské pobočky ÚP je možné se odvolat, odvolacím orgánem je MPSV. Platí klasická pravidla pro odvolací lhůty ve správním řízení, tedy 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

Žadatel je ze zákona povinen:
• podrobit se lékařskému vyšetření svého zdravotního stavu dle pokynů okresní či České správy sociálního zabezpečení, předložit žádané lékařské zprávy, které jsou významné pro vypracování posudku, popř. poskytnout jinou žádanou součinnost za tímto účelem.

Příjemce (tedy úspěšný žadatel) příspěvku má pak za povinnost získaný příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, pokud ode dne vyplacení příspěvku:
• Nepoužije do tří měsíců celého příspěvku na nákup pomůcky, ,
• do šedesáti kalendářních měsíců (pěti let) pozbude vlastnictví pomůcky, na kterou byl příspěvek určen,
• do šedesáti měsíců přestane pomůcku užívat; zde však platí několik výjimek. Příspěvek ani poměrná část se nevrací, pokud příjemce přestal pomůcku užívat z důvodu změny zdravotního stavu nebo když příjemce příspěvku zemře.

Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit Úřadu práce skutečnosti uvedené výše do osmi dnů od doby, kdy nastaly.

To nejdůležitější na závěr:
Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.